-->

Hỏi đáp liên quan

Clip trên giới thiệu: Các câu hỏi liên quan đến hệ thống quản trị chuỗi phân phối DMS

- Kho bãi: cách thức tạo các kho như khuyến mãi, giao hàng và quản lý các kho này

- Bán hàng: Cách thức tạo các chương trình khuyến mãi, nghiệp vụ duyệt đơn, giao hàng

- Quản lý: Cách thức và nghiệp vụ quản lý nhân viên trên tuyến bán hàng