-->

Quản lý: Danh mục - Kho hàng của hệ thống DMS

Clip trên giới thiệu: Cách thức quản lý

- Danh mục khách hàng: Cho phép quản lý khách hàng được phân theo tuyến bán hàng, theo nhân viên bán hàng; cấu hình chiết khấu - khuyến mãi riêng,...

- Danh mục sản phẩm: Cho phép quản lý chi tiết từng sản phẩm về giá, đơn vị tính, đơn vị quy đổi, nhân viên bán,...

- Danh mục kho hàng: Cho phép quản lý kho vật lý, kho khuyến mãi, kho giao hàng, nhân viên nhận hàng chi tiết từng kho,...

- Phân quyền bán sản phẩm: Cho phép quản trị hệ thống chỉ định nhân viên phục vụ bán sản phẩm nào