-->

Đặt đơn bán hàng

Clip trên giới thiệu:

- Đặt đơn/bán hàng: Hướng dẫn cách vận hành nghiệp vụ đặt đơn/bán hàng trên hệ thống DMS bao gồm cả trên smartphone cho nhân viên thị trường và trên phân hệ quản trị

- Duyệt đơn hàng: Hướng dẫn nghiệp vụ duyệt đơn hàng, in phiếu giao hàng, xuất kho, quản lý nghiệp vụ trả hàng,...

- Xử lý các nghiệp vụ và các báo cáo sau bán hàng.