Công nợ, báo cáo, hình ảnh

Clip trên giới thiệu:

- Báo cáo công nợ: Cho phép quản trị hệ thống xem: Công nợ của khách hàng, công nợ của doanh nghiệp với các nhà cung cấp, xem tổng hợp hoặc chi tiết theo các đơn hàng, ngày tháng phát sinh công nợ

- Báo cáo bán hàng: Cho phép quản trị hệ thống xem: Doanh số bán hàng theo ngày, chi tiết từng mặt hàng, từng nhóm hàng, từng nhân viên, nhóm nhân viên,...

- Báo cáo kho bãi: Cho phép quản trị hệ thống xem: Báo cáo xuất nhập tồn các kho hàng, các mặt hàng.

- Báo cáo quản trị: Cho phép quản trị hệ thống xem: Thời gian làm việc của nhân viên, số cửa hàng, đại lý nhân viên đã viếng thăm; hình ảnh quảng cáo, hình ảnh trưng bày,...